8. april 1940: Læs uddrag af Zahles indberetning til Udenrigsministeren

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt en indberetning til Udenrigsministeren.  Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt en indberetning til Udenrigsministeren. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Her gengives uddrag af den indberetning, som Udenrigsministeriet modtog den 8. april 1940 fra den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle:

Berlin, den 8. April 1940 No. XXV.
Strængt fortroligt. Danmark-Tyskland
Med Kurér. 1 Gennemslag

Hr. Udenrigsminister.

I Løbet af Gaarsdagens Eftermiddag erfarer jeg – gennem Kommandørkaptajn Kjølsen, der formidler Gesandtskabets Forbindelse med de andre Specialattacheer – fra U. S. A.’s Marineattaché, at Transportflaaden har forladt Stettin den 4. ds. med Vestlig Kurs over Østersøen. Denne mener at vide, at Destinationshavnen skal naas den 11. ds. (Denne Meddelelse har jeg givet videre til det norske Gesandtskab, der ikke har nogen Militær- eller Marineattaché). Dette sidste kunde tyde paa, at Bestemmelsen var Narvik. Denne Slutning er dog usikker, da man ikke kan vide, hvor længe denne Flaade f. Eks. forbliver i tyske Farvande. Det er forstaaeligt, at Flaaden forlade Stettin, hvor den observeres, og at Overraskelsesmomentet saa vidt muligt ønskes bevaret. Denne Kilde tror ikke paa Offensiv mod Vestfronten i dette Øjeblik. Den hollandske Militærattaché vil vide, at »Befehl« er udgaaet til Transportflaaden: at endelig Bestemmelse er taget med Hensyn til Aktion af denne. Det forlyder, at der ligger eller har ligget Bjergtropper i Nauen (ca. 50 km fra Berlin mod VNV), til hvilke der skal være uddelt søsygemidler. Danske Udkigsstationer vil muligt have afgivet Meldinger om Transportflaaden, der ogsaa kan tænkes at tage Vejen gennem Kielerkanalen.

[…]

Hvad jeg iøvrigt i Løbet af Gaarsdagen har hørt, staar ikke i Modstrid med ovenstaaende Oplysninger. Landfronten ligger stadig i sidste Beredskab. Til nogen Optimisme ser jeg ingen Grund. Er de foranstaaende Meddelelser rigtige, maa man vel nærmest tænke sig, at de tyske Styrker følger en Plan, der ikke er en Følge af, men et Præventiv mod et allieret Fremstød mod de nordlige Vestkyster. Man beskæftiger sig her stærkt med Formodninger med Hensyn til Indholdet af de af den britiske Udenrigsminister, den svenske og norske Gesandt overleverede Noter. At man kan have vanskeligt ved fra vort Synspunkt at se den Fordel, Tyskland kan have af en saadan Aktion, er vel ret irrelevant. Det kommer an paa, hvad Tyskland selv mener fordelagtigst under Hensyn til de almindelige os ubekendte Planer og Krigsmaal. Selv for en Lægmandsbetragtning kan de forstaaes, at  de nordlige Vestkyster kan frembyde direktere Udfaldspunkter mod den britiske Østkyst. Den norske Vestkyst synes dog hertil at egne sig i højere Grad end Jyllandskysten med dens Mangels paa Havne og Læ.

[…]

I det Øjeblik, hvor disse Linier skrives, er jeg ubekendt med det nærmere Indhold af de af de Allierede til Sverrig og Norge overgivne Noter, angaaende hvis konkrete Indhold den tyske Dagspresse intet konkret indeholder. Jeg hører til min Forbavselse Rygter om, at Formuleringen ikke er Parallel, men fra fransk Side hold i en Skarpere Tone.

[…]

Hr. Ministeren vil ikke misforstaa mig, naar jeg i Ærbødighed tillader mig at advare imod for stærkt at parallelisere mellem den nuværende Krig og »Verdenskrigen«. Forholdene kan let og hastigt udvikle sig paa en ganske anden og farligere Maade. Vi kan ikke slaa os til Taals med Præcedenser. VI kan i den nærmeste Fremtid fra begge krigsførende Parters Side blive stillet overfor Problemer, til hvilke ingen »Forakter« findes uden at gaa ret langt tilbage i Historien.

Efter at ovenstaaende er skrevet, erfarer jeg, at Reuters Bureau skal have meddelt, at den britiske Flaade vil udlægge Miner i norsk Territorialfarvand, og at man fra tysk Side er forberedt paa dette Skridt og vil træffe sine Modforanstaltninger.

Nærværende Beretning, der bedes betragtet som strengt fortroligt, indsendes Dags Eftermiddag med Kurér pr. Flyvemaskine. En Genpart medfølger.

Jeg forbliver med den mest udmærkede Højagtelse

Hr. Udenrigsministerens ærbødigste
Herluf Zahle

[…]

P. S. 3. Den svenske Gesandt har personligt givet Møde hos mig og meddelt, at han fra god Kilde – som han dog ikke kunde nævne – havde erfaret, at de tyske planer skulde gaa ud paa en hel eller delvis Besættelse af Danmark og Norge.

[…]Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: