6. april 1940: Læs uddrag af Zahles indberetning til Udenrigsministeren

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt en indberetning til Udenrigsministeren.  Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt endnu en indberetning til Udenrigsministeren. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Her gengives uddrag af den indberetning, som Udenrigsministeriet modtog den 6. april 1940 fra den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle. Der er indsat enkelte forklarende oplysninger:

Berlin, den 6. April 1940
No. XXIV, Danmark-Tyskland
Strængt fortroligt.
Med Kurér.

Hr. Udenrigsminister.

I Forbindelse med mine ærbødige Indberetninger Nr. XXII og XXIII [LINKS] tillader jeg mig at fremkomme med følgende Betragtninger med Hensyn til den øjeblikkelige Situation.

Hr. Ministeren vil af sidstnævnte Indberetning have forstaaet, at jeg i Øjeblikket ikke anser en efter Ordre foretagen Henvendelse af mig til den tyske Regering med Hensyn til de paa Østersøkysten foretagne Foranstaltninger som opportun.

Af følgende Grunde:

1) Sandsynligheden for et klart Svar er ringe.

2) Fremsættelsen af en Forespørgsel gør et – eventuelt ubehageligt – Svar lettere, og endelig

3) kan jeg som Underskriver af Ikke-Angrebspagten [mellem Danmark og Tyskland fra maj 1939, red.] – med Fare for at blive haanet af et almindeligt Publikum – ikke bringes til ganske at se bort fra denne og dens Protokol, der dog indtil videre paa et bestemt Omraade har vist nogen Effektivitet. At vise en manglende Tillid til internationale Aftaler svækker disses Kraft.

Det er ikke min Sag – uspurgt – at give Regeringen Raad med Hensyn til, hvad der fra dennes Side bør foretages under de Muligheder, som Situationen frembyder. Det er heller ikke min Mening at give Udtryk for nogen Optimisme, naar jeg tillader mig at fremkomme med følgende Betragtninger.

Jeg ser ikke, at danske Sø- og Landterritorium – under den i Øjeblikket værende militærpolitiske Situation – kan have anden Betydning end som Støttepunkt for Flyvere og Undervandsbaade, aktivt som nærmere Udfaldsbasis, passivt som Havne- og Ankerplads for maritime Stridskræfter, der er bestemt til at sikre Søfærdselslinierne fra Lindesnes [Norges sydligste punkt, red.] til Helgolandsbugten eller til Spærring af Skagerrak. Dansk Territoriums Anvendelse hertil er ikke synderligt lovende under Hensyn til manglende egnede Havne og – i alt Fald i Øjeblikket – Flyvepladser.

Hr. Ministeren vil i mit ærbødige Nr. XXII have lagt Mærke til Meddelelsen om Sanmmendragningen i tyske Østersøhavne af betydelig Tonnage egnet til indskibning af Militær o.s.v. Det forekommer mig, at Anvendelse af Tonnage ikke er nødvendig af Hensyn til en eventuel »Aggression« mod Danmark, hvor Landforbindelsen frembyder en nem og ikke hindret Adgang til den Del af Landet, som under den foreliggende Situation synes naturligst at kunne komme i Betragtning.

Hvis det er rigtigt – hvad jeg her hører – at den tyske Regering mener at have undervurderet den Effektivitet, med hvilken de Allierede havde kunnet indgribe i den russisk-finske Konflikt, eventuelt med Benyttelse af skandinavisk Territorium, er der Grund til at formode, at de nu trufne Foranstaltninger paa den tyske Østersøkyst snarere er en Forberedelse til et kraftigt Fremstød mod norsk Territorium, hvis de allierede Stridskræfter skulde sætte sig fast paa dette Lands Sø- eller Landterritorium. Jeg forstaar, at den tyske Regering i dens sidste Tid 2 Gange i Oslo har henledt Opmærksomheden paa, at en saadan Aktion fra de Allieredes Side vilde hane en øjeblikkelig Kontraaktion fra tysk Side til Følge.

[…]

Nærværende Beretning ledsaget af et Gennemslag indsendes med Kurér pr. Flyvemaskine Dags Eftermiddag.

Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse

Hr. Udenrigsministerens ærbødigste
Herluf Zahle

P.S. […]

Som ret usikkert Rygte har jeg hørt, der i Holsten skulde befinde sig 4 Divisioner [mellem 40 – 80.000 mand, red.] af Linjen.

Jeg har ogsaa hørt sige, at den tyske Generalskab ikke særlig gerne ser en Udvidelse af Fronterne under Hensyn til den ønskelige Koncentration paa Vestfronten.Kategorier:Optakt til besættelsen

Tags: , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: