5. april 1940: Læs uddrag af Zahles indberetning til Udenrigsministeren

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt en indberetning til Udenrigsministeren.  Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Herluf Zahle (t.h.), dansk gesandt i Berlin, har i eftermiddags sendt endnu en indberetning til Udenrigsministeren. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Her gengives uddrag af den indberetning, som Udenrigsministeriet modtog den 5. april 1940 fra den danske gesandt i Berlin, Herluf Zahle. Der er indsat enkelte forklarende oplysninger:

Berlin, den 5. April 1940
No. XXIII, Danmark-Tyskland
Strængt fortroligt.
Med Kurér.

Hr. Udenrigsminister.
I Forbindelse med min ærbødige Indberetning Nr. XXII af Gaars Dato har jeg den Ære at meddele følgende:

Min svenske Kollega [Richert] fik Tirsdags Morges [2. april, red.] – efter at han havde meddelt sin Regering de Oplysninger, som jeg i Privatbrev, overbragt Dem af Marineattachéen, havde givet Hr. Ministeren – Ordre til at rette Forespørgsel til Statssekretæren om 1) Sandheden af Foranstaltningerne i Stettin og Swinemünde og 2) det eventuelle Formaal med disse. Kun det første Spørgsmaal blev rettet til den Paagældende, idet han gjorde et meget alvorligt og »préoccuperet« [optaget af tanker, red.] Indtryk og svarede, at han ikke kendte noget til saadanne Foranstaltninger, men, selv om han skulde faa Rygterne bekræftede, ikke vilde være i Stand til at give Oplysninger om Troppebevægelser i et krigsførende Land. Efter dette svar opgav Minister Richert  at udføre Ordrens 2. Del. Det var om Morgenen blevet sagt ham, at Statssekretæren ikke kunde modtage ham om Eftermiddagen, men kun ganske kort Tid ved Middagstid. Grunden hertil var antagelig et stort Møde ogsaa af de ledende Militære hos Rigskansleren [Hitler] Tirsdag Eftermiddag.

Det er paa ingen Maade min Tanke at svække de foruroligende Indicier, naar jeg peger paa Muligheden af, at den tyske Regering har ventet en allieret væsentligt aktiveret Krigsførelse uden Hensyn til neutrale danske og norske Rettigheder, og at Foranstaltninger for alle Tilfældes Skyld er blevet forberedte, men mulig stillet i Bero efter den britiske Premierministers Tale [4. april], der var betydelig mindre skarp end fra flere sider ventet. Vi har, som Hr. Ministeren vil vide, i de forløbne Krigsmaaneder set en Række tyske planer mod Vest lagt og foreløbig ikke udførte.

Jeg tør ogsaa henlede Opmærksomheden paa, at Meddelelserne fra »utilfredse Officerer« maaske maa tages med et vist Forbehold. De kunde vel være beordret til visse »Indiskretioner« for at fremkalde visse Reaktioner, der formentes at kunne være af Interesse.

Det er muligt, at den tyske Regering tror paa Muligheden af en engelsk landgang i Narvik og derfra videre Indmarche i Sverige mod Kiruna, en Plan, der forekommer mig at høre hjemme i Fantasiens Verden. Hvis dette imidlertid er Tilfældet, kunde Foranstaltningerne være Forberedelse til Modstand herimod. At Sverige vilde og kunde modsætte sig en saadan Indmarche, kan vel betragtes som givet. Og derom er den tyske Regering næppe i Tvivl.

Som det ovenstaaende vil fremgaa, er jeg kun i Stand til at meddele Fakta – saaledes som de synes at være – men ikke i Stand til herfra at drage Konklusioner af mere eller mindre alvorlig Art. Jeg anser det dog for min Pligt at udtale, at den kongelige [danske] Regering paa ingen maade bør skyde den Tanke fra sig, at Situationen kan være yderst alvorlig eller i Løbet af Dage eller Timer blive det. Øjeblikket turde derfor, efter min ærbødigste Formening, være inde til snarest mulig at tage under grundigste Overvejelse, hvad der – under de forskellige mulige Gradationer i Situationens Udvikling – vil være at foretage.

[…]

Nærværende Beretning ledsaget af 1 Gennemslag indsendes med Kurér pr. Flyvemaskine Dags Eftermiddag.

Jeg har den Ære at forblive med den mest udmærkede Højagtelse

Hr. Udenrigsministerens ærbødigste
Herluf ZahleKategorier:Øvrigt nyt, Optakt til besættelsen

Tags: , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: