5. april 1940: Læs indberetningen fra den danske marineattaché, Kjølsen, til Marineministeriet

Kommandørkaptajn Frits Hammer Kjølsen er dansk marineattaché i Berlin.  Han har i dag sendt en indberetning om mulige tyske krigsplaner, der indbefatter Danmark, til København. Hvorvidt, der blot er tale om løse rygter, vides ikke. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Kommandørkaptajn Frits Hammer Kjølsen har i dag sendt indeværende indberetning til det danske marineministerium. Foto: Frihedsmuseets billedarkiv.

Her gengives den indberetning, som Marineministeriet modtog den 5. april 1940 fra den danske marineattaché i Berlin, Frits Hammer Kjølsen. Der er indsat enkelte forklarende oplysninger:

Marineattaché, Kommandørkaptajn Kjølsen.
KONGELIG DANSK GESANDTSKAB
Strængt fortroligt.
Tysklands Offensivplaner.

Berlin, den 5. April 1940.

Til Marineministeriet.
Idet det forudsættes, at den Indberetning vedrørende Tysklands formentlige Angrebsplaner mod Danmark og andre neutrale Lande, som afsendtes fra Gesandtskabet  med særlig Kurér til København den 4. April, er Marineministeriet bekendt, skal jeg herved indsende nedenstaaende supplerende Oplysninger hertil.

Til de Meddelelser, som henholdsvis den svenske Marineattaché og den hollandske Militærattaché den 4. har afgivet mig vedrørende de i næste Uge forestaaende Angreb paa dansk og hollandsk Territorium, kan der gøres følgende militære Betragtninger gældende, nemlig Besiddelsen af dansk og norsk Territorium antagelig skulde have til Formaal at danne en udvidet Basis for herfra at føre en skærpet Luftkrig mod Englands Flaade og dens Baser, mod engelske Havne og Skibsværfter og mod Englands Kommunikationslinier, i anden Række skulde dette understøttes af Ubaadsangreb og Minekrig. En saa udstrakt tysk Operationslinie paa den norske og danske Kyst vil nemlig kunne danne en langt mere effektiv Basis for overraskende Luftangreb end den, som den relativt meget begrænsede tyske Nordsøkyst nu frembyder.

Den i Forbindelse hermed eller umiddelbart derefter følgende Invasion af Holland skulde tjene til det samme Formaal i Forbindelse med, at Besiddelsen af Kanalkysten i næste Fase, efter at England skulde være haardt ramt af overstaaende Angreb, kan benyttes til en Invasion af England af den ene eller anden Karakter.

De Oplysninger, som stammer fra det norske Gesandtskab, og som gaar paa, at Angrebet paa Holland skulde føres videre Syd paa med en Nedkæmpning af de belgiske, franske og engelske Armeer som Formaal, forekommer derimod mindre sandsynlig ud fra en militær Betragtning under Hensyn til de kolossale Tab, som dette – i Lighed med et Gennembrud af Maginotlinien [den franske befæstningslinje langs grænsen til Tyskland, red.] – vil koste. Sandsynligere er og vistnok ogsaa i Overensstemmelse med Rigskanslerens [Hitler] hele Indstilling og Mentalitet, at Hovedangrebet sættes ind mod England, og at Frankrig »fredes« i saa høj Grad som mulig.

Medens de Kilder, som den hollandske Militærattaché har angivet, næppe kan betvivles, idet disse angives at være 2 højtstaaende tyske Officerer, der paa Grund af Utilfredshed med det nuværende politiske Regime i Tyskland, allerede før har ladet tilflyde Holland militære Meddelelser af stor Betydning, hvis Rigtighed senere har bekræftet sig, maa man dog ogsaa tage den Formodning med i Betragtning, at disse Meddelelser kan være inspireret af den tyske Oberkommando der Wehrmacht, der af en eller anden Grund netop tilsigter Publiceringen af saadan alarmerende Rygter.

Hvad Troppekoncentrationen i Stettin-Swinemunde angaar, foreligger, at der ligger 15 à 20 store Dampere, hvoraf en Del er Turistdampere, ialt repræsenterende ca. 150.000 ts., som er krigsmalede, og som i Løbet af den sidste Uge har indladet Krigsmateriel, hovedsagelig bestaaende af lette Tanks, Artilleri, Ammunition, samt Luftfartøjer. Flere af Damperne er efter end Ladning afgaaet til Swinemünde, hvor [panserkrydseren] »Lützow« samt en anden Krydser og en Del Jagere og lettere Enheder er forsamlet.

Indladningen er delvis foregaaet om Natten og foregaaet pr. Lastautomobiler, som er observeret personlig af den Kilde, som disse Oplysninger stammer fra. Desuden skal der befinde sig et stort Antal Tropper i Nærheden af Stettin, som tidligere ikke har ligget her, men hvis Indladning ikke endnu skal være paabegyndt.

Som indberettet foreligger der Meldinger om forøget og forceret Uddannelse af Tropper til Anvendelse af Gas, hvilket i visse Tilfælde skal have vakt nogen Uro blandt disse Afdelinger, som derved skal have vist tegn paa Ulyst til at benytte dette Angrebsmiddel.

Et betydeligt Antal Undervandsbaade er afgaaet fra tyske Nordsøhavne omkring 1. April. Det forlyder, at der er oprettet Lynkursus i skandinaviske Sprog for Medlemmer af Politikorpset.

KjølsenKategorier:Øvrigt nyt, Optakt til besættelsen

Tags: , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: